แขกรับเชิญ 2018-01-11T12:27:42+00:00

แขกรับเชิญ

ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา
ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร
ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชรหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ
ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และอาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
ดร. เอกก์ ภทรธนกุลที่ปรึกษาด้านการตลาด และผู้พัฒนาด้านแบรนด์ให้แก่องค์กรชั้นนำ
ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติวเตอร์

ครูทอม คำไทย
ครูทอม คำไทย
พี่กิจธนา ชืนกิ่งแก้ว
พี่กิจธนา ชืนกิ่งแก้ว
พี่ฐิติมา รุพันธ์
พี่ฐิติมา รุพันธ์
พี่ณัฐพงศ์ จันทนะศิริ
พี่ณัฐพงศ์ จันทนะศิริ
พี่ธนวัฒน์ กระแจะจันทร์
พี่ธนวัฒน์ กระแจะจันทร์
พี่ธวัชชัย จั่นพา
พี่ธวัชชัย จั่นพา
พี่วิวิธวินด์ สุขมาศ
พี่วิวิธวินด์ สุขมาศ
พี่วีระวัฒน์ ครวุฒมนตร์
พี่วีระวัฒน์ ครวุฒมนตร์

Inspiration

เฉลิมพล ปุณโณทก
เฉลิมพล ปุณโณทก
แพท วงKLEAR
แพท วงKLEAR
เกษมธรรม สอนสง
เกษมธรรม สอนสง
ฐนิต วินิจกุล
ฐนิต วินิจกุล
คุณนัท Staving time
คุณนัท Staving time