หน้าแรก 2018-02-06T16:51:39+00:00

” เพราะเกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน “

มาช่วยกัน “สานต่อที่พ่อทำ” ร่วมกันสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กระจายความรู้สู่ภูมิภาค
เป็นเสาหลักของแผ่นดินอย่างแท้จริง เพื่อประเทศไทยของเราเดินหน้าอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงาน

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ นักเรียนมัธยมปลาย

นิทรรศการ 100 เรื่องราว

บูธของนิสิตเก่าและผู้สนับสนุนงาน

บูธสำหรับหน่วยงานสาธารณะ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาของ จุฬา ฯ

พบกับวิทยากร

 ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา
ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร
ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชรหัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ
ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และอาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. เอกก์ ภทรธนกุล
ดร. เอกก์ ภทรธนกุลที่ปรึกษาด้านการตลาด และผู้พัฒนาด้านแบรนด์ให้แก่องค์กรชั้นนำ
ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
ดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ
คุณธนา เธียรอัจฉริยะรักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
คุณชานนท์ โควสุภัทร
คุณชานนท์ โควสุภัทรแฟนพันธุ์แท้ปลากัดไทย
คุณณัฐพงศ์ จันทนะศิริ
คุณณัฐพงศ์ จันทนะศิริติวเตอร์ชื่อดัง By ครูสมศรี
Load More


กำหนดการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้สนับสนุน

พบกันที่

9 – 11 กุมภาพันธ์นี้ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เช็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต